TypechoJoeTheme

代码屋

统计
登录
用户名
密码
/
注册
用户名
邮箱

代码屋

拼一个春夏秋冬|赢一个无悔人生
类目归类
搜索到 1 篇与 Java主体结构 的结果
2020-10-28

Java主体结构

Java主体结构
Java主体结构程序实例package 主体结构; public class 主体结构 { static String s1="你好"; public static void main(String[]args){ String s2="java"; System.out.println(s1); System.out.println(s2); } } 运行结果注意代码中的所有标点符号都是英文字符,不要在中文输入法状态下输入标点符号,如双引号和分号,否则会导致程序编译错误!文件名必须和类名相同!还要注意区分大小写,JAVA是区分大小写的!
代码屋
2020-10-28

Java

212 阅读
0 评论
2020年10月28日
212 阅读
0 评论